Zwrot funduszu remontowego

Drukuj
Utworzono: wtorek, 24, listopad 2009 Poprawiono: sobota, 23, marzec 2013

Otrzymałem od Pana Roberta (nazwisko do wiadomości redakcji) email z pytaniem: Czy są podstawy prawne, które regulują rozliczenie funduszu remontowego pomiędzy byłym i obecnym właścicielem mieszkania? Były właściciel żąda ode mnie kwoty, która jest równowartością jego składek na fundusz remontowy wpłaconych, gdy był właścicielem mieszkania. Przed zawarciem umowy kupna mieszkania nie uzgadnialiśmy tej kwestii. Czy były właściciel może egzekwować ode mnie zwrotu jego składek?

 

W ustawie o własności lokali nie istnieje pojęcie funduszu remontowego, lecz jedynie koszty zarządu nieruchomością wspólną. Określenie „fundusz remontowy„ powstało w czasie, kiedy kwoty wydatkowane na remonty było można odliczać od podatku dochodowego. Wpłata zaliczek na koszty zarządu nie pozwalała na takie odpisy wymyślono, więc fundusz remontowy. Dziś z tego tytułu odliczamy już tylko różnicę płaconego podatku VAT. Przewiduję, iż za kilka lat wspólnoty mieszkaniowe odchodzić będą od tej formy rozliczania wydatków poniesionych na utrzymanie nieruchomości wspólnej gdyż z wydzielonym funduszem remontowym wiążą się jedynie koszty prowadzenia oddzielnego rachunku bankowego, oddzielnej księgowości oraz drukowania książeczek wpłat. Zgodnie z ustawą o własności lokali art. 13. ust.1. obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest „(….) uczestniczyć w kosztach zarządu nieruchomości wspólnej”. Kolejny artykuł cytowanej ustawy wymienia, iż kosztami tymi w szczególności są wydatki na remonty i bieżącą konserwację nieruchomości wspólnej. Ostatecznie o obowiązku dokonywania wpłat przez właścicieli lokali na rzecz wspólnoty mieszkaniowej rozstrzyga, art. 15 który określa  dzień 10 każdego miesiąca, w którym taka wpłata winna się znaleźć na rachunku wspólnoty, a także konsekwencje prawne w przypadku braku wpłat z tego tytułu. Tak wpłacane zaliczki powinny zostać rozliczone na koniec każdego roku. W przypadku nadwyżki przychodów nad kosztami właściciele mogą postanowić, iż taka nadwyżka stanowić będzie rezerwę tworzącą tzw. fundusz remontowy. Wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy pozwalają wspólnocie wykonywać planowe prace remontowe podnoszące wartość całej nieruchomości, a to z kolei pozwala sprzedającemu lokal w takim budynku uzyskać wyższą cenę za swoją nieruchomość. W sprawie gromadzenia przez wspólnotę odrębnego majątku wypowiedział się również Sąd Najwyższy, który 21 grudnia 2007r. w swojej uchwale stwierdził jednoznacznie, że wspólnota mieszkaniowa może posiadać majątek własny, odrębny od majątku jej członków np. fundusz celowy. Oznacza to, że właścicielem tak zgromadzonych środków jest tylko wspólnota mieszkaniowa. Nie ma, więc racji były właściciel mieszkania, który sprzedał je panu Robertowi i dziś żąda od niego zwrotu dokonanych wpłat. Inną sprawą jest fakt, iż mimo, że większość wspólnot mieszkaniowych gromadzi już środki na przyszłe remonty to stawki liczone od m2 w mojej ocenie są zbyt małe, aby zdekapitalizowanym budynkom szybko przyjść z pomocą i niedrogo przywrócić ich dawny blask. Krocząca inflacja, gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych, a przede wszystkim znaczący wzrost cen usług budowlanych powodują, iż dziś jedynym sposobem na uniknięcie w przyszłości poniesienia kosztów przekraczających możliwości właścicieli nieruchomości jest pilne uchwalenie większej stawki na fundusz remontowy i wzięcie na ten cel kredytu budowlanego. Obserwując rynek nieruchomości, a szczególnie gwałtowny wzrost cen mieszkań stwierdzić należy, iż poniesienie dziś przez właścicieli kosztów remontu ich kamienicy w krótkim czasie zwróci im się wielokrotnie. Oddzielną sprawą jest przyjemność mieszkania w pięknej, wygodnej i urokliwej kamienicy, w której klatka schodowa jest kolorowa i pachnąca, gdzie nie musimy się wreszcie wstydzić, kiedy będziemy zapraszać do naszego domu przyjaciół lub gości z bliska i z daleka.
Copyright 2013. Powered by etoro review.